Zasady najmu

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Druk wniosku wraz z oświadczeniami.

Załącznik Nr 2 – Druk zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach.

Druki także są dostępne w siedzibie Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Brzeszczach 32-620 przy ul. Mickiewicza 2.

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY WYNAJMOWANIU LOKALI MIESZKALNYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
NADWIŚLAŃSKIEJ SPÓŁKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
DLA OSOB FIZYCZNYCH

I ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY WYNAJMOWANIU LOKALI MIESZKALNYCH 

 1. Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

 1. Decyzję o przeznaczeniu lokali mieszkalnych do odpłatnego korzystania (najmu) podejmuje Zarząd Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 2. Wynajem lokalu mieszkalnego odbywa się na podstawie przeprowadzonych negocjacji w formie ustnej, pisemnej lub drogą elektroniczną.
 3. Negocjacje, podczas których ustalana jest wysokość stawki czynszowej oraz wysokość kaucji mieszkaniowej, przeprowadza osoba upoważniona przez Zarząd Spółki.
 4. Wyniki przeprowadzonych negocjacji każdorazowo zatwierdza Zarząd Spółki w formie uchwały.
 5. Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad oraz wpłaty zaliczki na poczet kaucji mieszkaniowej.
 6. Osoba zainteresowana przystąpieniem do negocjacji wraz z wnioskiem na wynajem lokalu mieszkalnego zobowiązana jest do podpisania stosownych oświadczeń:

a) o zapoznaniu się z „Zasadami i trybem postępowania przy wynajmowaniu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. dla osób fizycznych” i przyjęciu warunków bez zastrzeżeń, o zapoznaniu się z wzorem umowy najmu,

b) o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu,

c) o osobach, które będą wspólnie zamieszkiwały w lokalu wraz z najemcą z podaniem ich  imienia i nazwiska, Nr PESEL oraz stopnia pokrewieństwa,

d) o wysokości dochodów netto, złożonego pod odpowiedzialnością karną, w przeliczeniu na osoby, które będą zamieszkiwały w lokalu, 

f) że wynajęte w drodze negocjacji mieszkanie będzie służyło do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najemcy oraz osób uprawnionych do wspólnego zamieszkania z najemcą,

g) określającego czas, na który zostanie zawarta umowa najmu (nie krócej niż 1 rok oraz nie dłużej niż 9 lat, a w przypadku zapłaty za rok z góry, umowa zawierana jest na okres jednego roku),

h) że upoważnia Spółkę  do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów o ujawnienie informacji (Dług osoby przystępującej do negocjacji, widniejącej w KRD nie może przekraczać kwoty 1.500,00 zł pod rygorem unieważnienia negocjacji),

i) że osoba przystępująca do negocjacji oraz osoby wskazane do wspólnego zamieszkania nie posiadają zadłużenia wobec Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. pod rygorem unieważnienia negocjacji,

j) o zapoznaniu się z informacją, że Wynajmujący nie posiada świadectwa energetycznego dla lokalu i przez czas trwania umowy najmu osoba przystępująca do negocjacji nie będzie żądała jego otrzymania,

k) o podaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz znajomości przepisów Kodeksu karnego (Art. 233 §1 Kodeksu karnego) o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością,

l) o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, o którym mowa w Art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) oraz wspólnego ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego,

m) dla osób, które są najemcą innego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o., oświadczenia, że w przypadku wynajęcia lokalu mieszkalnego w drodze negocjacji zobowiązują się uregulować wszystkie należności, dopełnić obowiązku wymeldowania się, opróżnić i zdać zajmowany lokal w terminie do 30 dni od daty ich powiadomienia,

n) że zobowiązuje się do uiszczenia z góry rocznej wysokości czynszu obliczonej od zaproponowanej ceny najmu 1m2 wraz z mediami obliczonymi według obowiązujących stawek na dzień spisania umowy (dot. osób, które nie udokumentują źródeł dochodu),

o) o zapoznaniu się z informacjami Administratora danych osobowych.

 1. W terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia negocjacji osoba zainteresowana winna dostarczyć dokumenty potwierdzające dochód netto /tj. po potrąceniu składek ZUS i podatku dochodowego/, który w przeliczeniu na jedną osobę powinien wynosić co najmniej 800,00 zł/netto przy prowadzeniu gospodarstwa wieloosobowego oraz 1.200,00 zł/netto przy prowadzeniu gospodarstwa jednoosobowego:

8.1. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, posiadające stałe źródło dochodu winny przedłożyć:

 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach. Osoby zatrudnione poza granicami kraju winny przedłożyć dokumenty przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, 
 • inne dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów (np. decyzję o przyznaniu: dodatku mieszkaniowego, alimentów, zasiłków pieniężnych),
 • kserokopię decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pobieraniu emerytury/renty lub ostatni odcinek emerytury lub renty.

8.2.  Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć:

 • kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego dochód (np. PIT) za ostatni rok,
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków lub kserokopię zaliczek wpłaconych do Urzędu Skarbowego z tytułu osiągniętego dochodu/przychodu za ostatnie 3 miesiące,
 • zaświadczenie o nie zaleganiu lub kserokopię wpłat składek z tytułu ubezpieczenia społecznego za ostatnie 3 miesiące,

8.3. Osoby nie osiągające dochodu z tytułu umowy o pracę oraz nie prowadzące działalności gospodarczej winny przedłożyć: 

 • inne dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów (np. decyzję o przyznaniu: dodatku mieszkaniowego, alimentów, zasiłków pieniężnych),
 • oświadczenie osób bliskich (z podpisem potwierdzonym notarialnie), które będą ponosiły odpowiedzialność za terminowe regulowanie należności związane z czynszem oraz opłatami niezależnymi od właściciela z tytułu dostarczonych mediów.
 1. W przypadku nie dostarczenia w terminie dokumentów będących potwierdzeniem dochodów,
  o którym mowa w pkt. 8, osoba zainteresowana jest zobowiązana do uiszczenia z góry rocznej  wysokości czynszu, obliczonej od zaproponowanej ceny najmu 1m2 wraz z mediami, obliczonymi  według stawek na dzień spisania umowy.
 2. W przypadku, gdy osoba zainteresowana nie przedłoży dokumentów, o których mowa w pkt. 8 i 9, gdy uchyli się od zawarcia umowy najmu lub w sytuacji, gdy zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jej zawarcie z przyczyn leżących po stronie osoby zainteresowanej jest ona zobowiązana do zapłaty kwoty w wysokości 3-krotnego czynszu, obliczonego od ceny ustalonej w drodze negocjacji. Wyżej określona kwota zostanie potrącona z zaliczki wpłaconej na poczet kaucji mieszkaniowej. Pozostała kwota zostanie zwrócona na wskazany przez osobę biorącą udział w negocjacjach rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania.
 3. W przypadku, gdy osoba biorąca udział w negocjacjach oraz osoby wskazane do wspólnego zamieszkania posiadają dług wobec Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej wpłacona zaliczka na poczet kaucji mieszkaniowej zostanie w całości lub w części stanowiącej wysokość zadłużenia zarachowana na poczet tego długu.

II ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZAWIERANIU UMÓW NAJMU

 1. Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
   i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 611).

 1. Osoba biorąca udział w negocjacjach zobowiązana jest do niezwłocznej zapłaty zaliczki na poczet kaucji mieszkaniowej, ustalonej w drodze negocjacji, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia negocjacji. 

2.1. Za potwierdzenie wpłaty zaliczki kaucji mieszkaniowej uznaje się datę uznania rachunku          bankowego Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

2.2. Wpłacona zaliczka, o której mowa w pkt. 2 zostanie zarachowana na poczet kaucji          mieszkaniowej w dniu podpisania umowy najmu, z zastrzeżeniem pkt. 10 i 11 w Dziale I.

2.3. Wysokość kaucji mieszkaniowej nie może przekraczać 9-krotności wynegocjowanego czynszu.

2.4.Kaucja podlega zwrotowi po rozwiązaniu umowy najmu i opróżnieniu lokalu mieszkalnego, zgodnie z zapisami w umowie. 

 1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana jest na okres jaki osoba biorąca udział w negocjacjach zadeklarowała w oświadczeniu, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż 9 lat.
 2. Oprócz czynszu Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu dostarczonych mediów (centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, wywozu nieczystości stałych, opłaty za dźwig osobowy, opłaty za oświetlenie komórki piwnicznej, opłaty za wymianę wodomierza itp.). 

4.1. Rozliczenie z tytułu dostarczonych mediów następować będzie na zasadach i w okresach określonych przez Zarządcę budynku lub obowiązujących we Wspólnotach Mieszkaniowych. W przypadku niedopłaty  za media Najemca zobowiązany będzie do jej uregulowania, natomiast nadpłata będzie zwrócona Najemcy lub zarachowana na poczet zapłaty przyszłych należności.

 1. Wynajmujący może podwyższyć czynsz wypowiadając jego dotychczasową wysokość zgodnie z zapisami w umowie.
 2. Wynajmujący nie zwraca kosztów naprawy lub zakupu wyposażenia technicznego.
 3. Wynajmujący nie ubezpiecza lokalu mieszkalnego.
 4. Wynajmujący wyraża zgodę na zameldowanie Najemcy oraz wskazanych przez niego osób na czas określony tj. czas trwania umowy najmu. Na pisemny wniosek zainteresowanego zostanie wyrażona zgoda na zameldowanie stałe.
 5. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu kaucji mieszkaniowej i po podpisaniu umowy.
 6. Wynajmujący informuje, że nie ma możliwości wykupu mieszkań wynajętych w drodze negocjacji.

III ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY PRZEDŁUŻANIU I ZAWIERANIU KOLEJNYCH UMÓW NAJMU

 1. %Istnieje możliwość przedłużenia umowy najmu w okresie jej trwania na warunkach określonych
  w punktach: 2-6.
 1. Wynajmujący na 3 miesiące przed terminem wygaśnięcia umowy najmu zaproponuje Najemcy na piśmie warunki przedłużenia lub zawarcia kolejnej umowy najmu. 
 2. W przypadku akceptacji warunków zaproponowanych przez Wynajmującego, Najemca co najmniej na miesiąc przed upływem terminu zakończenia umowy zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w administracji mieszkań: 

3.1. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej powinny przedłożyć:

 1. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, potwierdzone przez pracodawcę,
  z którego będzie wynikał czas, na jaki została zawarta umowa o pracę lub umowa zlecenie oraz wysokość osiąganego dochodu. Osoby zatrudnione poza granicami kraju winny przedłożyć dokumenty przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 2. kserokopię decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pobieraniu emerytury (dotyczy osób pobierających emeryturę),
 3. kserokopię decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określającej wysokość oraz czas przyznanej renty (dotyczy osób pobierających rentę itp.),
 4. ewentualne inne dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów (np. decyzję o przyznaniu: dodatku mieszkaniowego, alimentów, zasiłków pieniężnych),
 5. oświadczenie o ilości członków gospodarstwa domowego,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody o zaliczeniu kwoty nadpłaty na poczet przyszłych należności z tytułu umowy najmu (w przypadku wystąpienia nadpłaty),
 7. oświadczenia o uiszczeniu z góry rocznej wysokości czynszu wraz z mediami obliczonymi według obowiązujących stawek na dzień przedłużenia umowy (w przypadku braku możliwości udokumentowania stałych źródeł dochodu),

3.2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny przedłożyć:

 1. oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o prowadzeniu działalności gospodarczej  i uzyskiwanych dochodach na jednego członka gospodarstwa domowego w wysokości netto,
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego dochód (np. PIT) za ostatni rok, 
 3. oświadczenie o ilości członków gospodarstwa domowego,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie kwoty nadpłaty na poczet przyszłych należności z tytułu umowy najmu (w przypadku wystąpienia nadpłaty),
 5. oświadczenia o uiszczeniu z góry rocznej wysokości czynszu wraz z mediami obliczonymi według obowiązujących stawek na dzień przedłużenia umowy (w przypadku braku możliwości udokumentowania stałych źródeł dochodu),
 1. Umowa najmu zostanie przedłużona, pod warunkiem nie zalegania przez Najemcę z płatnościami za lokal, na okres nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż 9 lat. 
 2. Zarząd Spółki podejmie decyzję o przedłużeniu umowy najmu na kolejny okres na podstawie złożonych przez Najemcę dokumentów.
 3. W przypadku braku zgody Najemcy na zaproponowane warunki przedłużenia umowy najmu, umowa wygasa z dniem na jaki została zawarta. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Spółki, opróżnienia lokalu w umówionym terminie oraz wymeldowania się i zdania kluczy.

Druki dostępne są w siedzibie Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Spółka z o.o. oraz na stronie internetowej Spółki.

„Zasady i tryb postępowania przy wynajmowaniu lokali mieszkalnych stanowiących własność Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. dla osób fizycznych” obowiązują od dnia 01 kwietnia 2021r.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: