OGŁOSZENIA

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 14/VIII/2022 z dnia 03.06.2022r.

Rada Nadzorcza Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023

 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania

1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022 i 2023 dotyczy: Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach (32-620) przy ul. A. Mickiewicza 2.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego zostanie zawarta z wybraną firmą audytorską na okres dwóch lat.

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy wynikającej z art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości.

3. Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 19.08.2022r. do godz. 12:00 w  siedzibie spółki tj. w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 2 – pokój nr 120 (sekretariat główny). Pisemne zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”.

Informacje niezbędne do wyceny oferty na badanie sprawozdania finansowego można uzyskać od Głównego Księgowego Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o., w terminie do dnia 18.08.2022r. w siedzibie Spółki od pon. do pt. w godzinach od 08:00 do 14:00 pod nr telefonu (0-32) 211 06 61 wew. 40 lub drogą elektroniczną na wskazany adres e – mail: ek@nsm.brzeszcze.pl.

4. Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej, a w szczególności:

 1. obecność kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach rady nadzorczej oraz na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników (o ile to będzie konieczne) zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach rady nadzorczej ponosi firma audytorska,
 2. przekazywanie do wiadomości rady nadzorczej sporządzanych dla zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości spółki,
 3. przeprowadzenie badania sprawozdania powinno nastąpić zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości  (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 217 z późn. zm.) i ustawą z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020r., poz. 1415 z późn. zm.), jak i również zgodnie z wytycznymi dotyczącymi procedur wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa,
 4. badanie powinno być przeprowadzone najpóźniej do 31 marca 2023r. (za 2022 rok)  i do 31 marca 2024r. (za 2023 rok).

5. Oferta powinna zawierać:

 1. informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1. ustawy o biegłych rewidentach), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
 2. oświadczenia firmy audytorskiej o:
 3. spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 – 73 ustawy o biegłych rewidentach oraz braku innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
 4. dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
 5. wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,
 6. zapoznaniu się z treścią projektu  umowy
 7. cenę brutto i netto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania za rok 2022 oraz za rok 2023 – przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania powinno  odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie,
 8. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
 9. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
 10. Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego nastąpi w siedzibie spółki do dnia 30.09.2022r.
 11. O wynikach przeprowadzonego postępowania wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 7 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 12. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 13. Rada Nadzorcza Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: